Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Бакакін О.А.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04053 м. Київ провулок Киянівський, 7А
4. Код за ЄДРПОУ 37841754
5. Міжміський код та телефон, факс 0442724248 0442724246
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 45(2550) Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 07.03.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://37841754.smida.gov.ua в мережі Інтернет 07.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 02.03.2017 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ») 35093832 69.545906 85.825704
Зміст інформації:
ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» повідомляє, що згідно з реєстром власників іменних цінних паперів станом на 28.02.2017 року, який емітент отримав 02.03.2017 року від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», на рахунках власників акцій, яким належать 10 і більше голосуючих акцій, відбулися зміни, в результаті яких: - збільшився розмір частки у статутному капіталі ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» власника акцій юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35093832, місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, провул. Киянівський, буд.7А), що діє від імені та за рахунок ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ» (код ЄДРІСІ 2331628). До змiни розміру пакета акцiй розмір частки акцiонера ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПНВІФЗТ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ») становив 397 802 583 штуки (69,545906 %) в загальнiй кiлькостi акцiй та 397 802 583 штуки (69,545906 %) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Після зміни розміру пакета акцій, розмiр частки акцiонера ТОВ «КУА АПФ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПНВІФЗТ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ») становить 490 923 031 штуки (85,825704 %) в загальнiй кiлькостi акцiй та 490 923 031 штуки (85,825704 %) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Дата обліку достовірно невідома.