Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Бакакін О.А.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04053 м. Київ провулок Киянівський, 7А
4. Код за ЄДРПОУ 37841754
5. Міжміський код та телефон, факс 0442724248 0442724246
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://37841754.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Зикова Лілія Віталіївна СЮ 150135
02.09.2009 Бердянський РВ ГУ МВС України в Запорізькій області
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято на Річних загальних зборах акціонерів 26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу №1 від 26.04.2018 р. Посадова особа Зикова Лілія Віталіївна (паспорт: серія СЮ номер 150135 виданий 02.09.2009 р. Бердянський РВ ГУ МВС України в Запорізькій області), яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила повноваження. Не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 (три) роки з 25.04.2015 р. по 25.04.2018 р.
26.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Зикова Лілія Віталіївна СЮ 150135
02.09.2009 Бердянський РВ ГУ МВС України в Запорізькій області
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на Річних загальних зборах акціонерів 26.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №1 від 26.04.2018 року. Зикову Лілію Віталіївну (паспорт: серія СЮ номер 150135 виданий 02.09.2009 р. Бердянський РВ ГУ МВС України в Запорізькій області) обрано на посаду Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 26.04.2018 р. по 26.04.2021 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПРАТ «Альтана Капітал»: 01.02.2011-19.03.2014 Начальник відділу корпоративних відносин; 20.03.2014- по теперішній час, Директор департаменту з розвитку бізнесу. ТОВ «ФК «СОКУР»: 24.06.2014 - по теперішній час, Менеджер з питань регіонального розвитку. ТОВ «ФК «АЛЬЯНС»: 24.06.2014 - по 31.05.2017, Менеджер з питань регіонального розвитку. Посадова особа не володіє акціями емітента. Одноосібний член Наглядової ради (Голова Наглядової ради) Зикова Л.В. є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35093832), що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ» (код за ЄДРІСІ 2331628), якому належить 490 923 031 шт. простих іменних акції ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ», що складає 85,8257% статутного капіталу.