Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Бакакін О.А.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04053 м.Київ провулок Киянівський, 7А
4. Код за ЄДРПОУ 37841754
5. Міжміський код та телефон, факс 0442724248 0442724246
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://37841754.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 26.04.2018 300000 143016.8 209.76557
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: вчинення будь-яких значних правочинів, у тому числі, але не виключно щодо купівлі-продажу цінних паперів, відчуження активів, тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів (до 26.04.2019р. включно); Гранична сукупна вартість правочинів: 300000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 143016,8 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 209,76557%; Загальна кількість голосуючих акцій: 572 000 000; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 493 133 031; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 493 133 031; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.