Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2018
Дата публікації 22.03.2018 18:02:37
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04053, м. Київ, пров. Киянівський, буд. 7А
Керівник* Бакакін Олександр Андрійович - Директор. Тел: (044) 272-42-46
E-mail* aleksandr.bakakin@altana-capital.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ»

 (ідентифікаційний код 37841754, місцезнаходження:

Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 26.04.2018 року о 14:00 год.; Україна, м. Київ, провулок КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок 26.04.2018 року о 13:00 год., закінчення 26.04.2018 року о 13:45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.04.2018 року станом на 24-00 годину.

4. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

«1.1.       Обрати Головою Лічильної комісії ГАЄВУ ІЛОНУ АНАТОЛІЇВНУ.

1.2.         Визначити наступний регламент роботи Зборів:

-              час для виступу доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин,

-              час для обговорення питання порядку денного та голосування – 5 хвилин.

1.3.         Питання порядку денного розглядати в наступному порядку:

1.            Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.            Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.

3.            Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.

4.            Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р.

5.            Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 р.

6.            Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

7.            Про припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради Товариства.

8.            Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

9.            Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради Товариства.

10.          Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

11.          Про скасування внутрішніх положень Товариства.

12.          Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.».

 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

«2.1.       Обрати Головою Зборів ЗИКОВУ ЛІЛІЮ ВІТАЛІЇВНУ.

2.2.         Обрати Секретарем Зборів ЄРМОЛЕНКО КАТЕРИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ.».

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.

Проект рішення по даному питанню:

«3. Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.».

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р.

Проект рішення по даному питанню:

«4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.».

 1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 р.

Проект рішення по даному питанню:

«5. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.».

 1. Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення по даному питанню:

«6.1. Не нараховувати та не сплачувати дивіденди за підсумками 2017 року.

6.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році, у розмірі 993,98 грн. залишити нерозподіленим».

 1. Про припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

«7. Достроково припинити з 26.04.2018р. повноваження діючого (на момент проведення даних Зборів) одноособового члена Наглядової Ради - Голови Наглядової ради Товариства Зикової Лілії Віталіївни.».

 1. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

По даному питанню кумулятивне голосування, проект рішення не наводиться.

 

 1. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

«9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору (договір приєднання), що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки з 26.04.2018 р. по 26.04.2021 р. 

9.2. Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та  підписати цивільно-правовий договір (договір приєднання) між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов’язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.».

 1. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

«10.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом його викладення у новій редакції.

10.2. Встановити, що рішення цих Загальних зборів, передбачене пунктом 10.1. цього протоколу, набуває чинності з 01.05.2018 року.

10.3. Доручити Генеральному директору підписати Статут Товариства у новій редакції.

10.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.».

 1. Про скасування внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

«11.1. Скасувати Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ», затвердженого черговими Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 1 від 29.04.2016 р.).

11.2. Скасувати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ», затвердженого черговими Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 1 від 29.04.2016 р.).

11.3. Скасувати Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ», затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» (Протокол № 2 від 09.10.2015 р.).

11.4. Скасувати Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ», затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» (Протокол № 2 від 09.10.2015 р.).».

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Проект рішення по даному питанню:

«12.1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення будь-яких значних правочинів, у тому числі, але не виключно щодо  купівлі-продажу цінних паперів, відчуження активів, тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів (до 26.04.2019р. включно).

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 12.1. цього рішення, не повинна перевищувати  300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень).

12.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноваженою на це довіреністю, виданою Директором Товариства,  протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення (до 25.04.2019р. включно) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 12.1, за умови виконання п. 12.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.».

5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://37841754.smida.gov.ua/

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 6 поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Бакакін Олександр Андрійович.

7. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні Товариства»: від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер Товариства має право до початку річних Загальних зборів звернутися до Товариства із письмовим запитом щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення.

Пропозиції мають відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні Товариства». Зміни до  проекту  порядку  денного   загальних   3бopiв   вносяться   лише   шляхом   включення   нових   питань   та   проектів   рішень із  запропонованих   питань.  Пропозиції  щодо  включення  нових  питань  до  проекту  порядку  денного  повинні мати відповідні проекти  рішень  з  цих  питань.  Пропозиція  до  проекту  порядку  денного  Загальних  зборів подається  в  письмовій  формі з зазначенням  прізвища  (найменування)  акціонера, який її вносить,  кількості,  типу  та/або   класу  належних   йому  акцій,  змісту пропозиції  до  питання  та/або проекту  рішення.  Пропозиції   до   проекту   порядку   денного   Загальних   зборів акціонерів  можуть  надсилатися на  адресу  Товариства.  Пропозиції  акціонерів (акціонера),  які  сукупно  є  власниками  5  або  більше  відсотків  голосуючих  акцій,  підлягають  обов'язковому  включенню до  проекту  порядку денного  Загальних  зборів. 

8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для реєстрації на Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України або документи, що підтверджують повноваження представляти акціонера без довіреності – установчий документ, протокол про призначення тощо).

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.  Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

9. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ», тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

143 016.8

143 014.3

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0.0

0.0

Запаси

0.0

0.0

Сумарна дебіторська заборгованість

1.7

16.9

Гроші та їх еквіваленти

61.1

43.4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

13.2

12.2

Власний капітал

143 013.2

143 012.2

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

143 000.0

143 000.0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0.0

0.0

Поточні зобов'язання і забезпечення

3.6

2.1

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1.0

0.4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

572 000 000

572 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.0

0.0

Телефони для довідок :            (044) 272-42-46, (044) 272-42-48.

10. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 26.03.201858.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бакакін Олександр Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2018
(дата)