Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2017
Дата публікації 09.03.2017 12:10:22
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04053, м. Київ, пров. Киянівський, буд. 7А
Керівник* Бакакін Олександр Андрійович - Директор. Тел: (044) 272-42-46
E-mail* aleksandr.bakakin@altana-capital.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АСГАРД ХОЛДИНГ»

(далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 37841754, місцезнаходження:

Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А) повідомляє

про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 16:00 год.; Україна, м. Київ, провулок КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 20 квітня 2017 року о 15:00 год. – 20 квітня 2017 року о 15:45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 13 квітня 2017 року станом на 24-00 годину.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

  1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.
  5. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2016 р.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 р.
  7. Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 6 поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Бакакін Олександр Андрійович.

5 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://37841754.smida.gov.ua/

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ», тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

143 014

143 014

Основні засоби

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

142 954

142 954

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

17

41

Грошові кошти та їх еквіваленти

43

19

Нерозподілений прибуток

12

12

Власний капітал

143 012

143 012

Статутний капітал

143 000

143 000

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

2

2

Чистий прибуток (збиток)

0

2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

572 000 000

572 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

Телефони для довідок :     (044) 272-42-46, (044) 272-42-48.

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 10.03.2017 № 47(2552).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бакакін Олександр Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2017
(дата)