Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2016
Дата публікації 24.03.2016 10:37:13
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04053, м. Київ, пров. Киянівський, буд. 7А
Керівник* Бакакін Олександр Андрійович - Директор. Тел: (044) 272-42-46
E-mail* aleksandr.bakakin@altana-capital.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 37841754, місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення Загальних зборів: 29 квітня 2016 року о 16:00 год.

Місце  проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, провулок КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 29 квітня 2016 року о 15:00 год.

Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 29 квітня 2016 року о 15:45 год.

Місце реєстрації учасників Загальних зборів: Україна, м. Київ, провулок КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 25 квітня 2016 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що  виносяться на голосування (порядок денний):

  1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.
  5. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2015 р.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 р.
  7. Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
  9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
  10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 6 поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Бакакін Олександр Андрійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ», тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

143014

143012

Основні засоби

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

41

59

Грошові кошти та їх еквіваленти

19

-

Нерозподілений прибуток

12

10

Власний капітал

143012

143010

Статутний капітал

143000

143000

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

2

2

Чистий прибуток (збиток)

2

1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

572 000 000

572 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

3

Телефони для довідок :                  (044) 272-42-46, (044) 272-42-48.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 25.03.2016 № 58 (2312).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бакакін Олександр Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2016
(дата)