Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2015
Дата публікації 19.03.2015 16:00:11
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А
Керівник* Бакакін Олександр Андрійович - Директор. Тел: (044) 272-42-46, (044) 272-42-48
E-mail* aleksandr.bakakin@altana-capital.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ» (далі – Товариство) (ідентифікаційний код 37841754, місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення Загальних зборів: 24 квітня 2015 року о 13:00 год. Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів. Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 24 квітня 2015 року о 12:00 год. Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 24 квітня 2015 року о 12:45 год. Місце реєстрації учасників Загальних зборів: Україна, м. Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 20 квітня 2015 року станом на 24-00 годину. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. 5. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за 2014 р. 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. 7. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році. 8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, пов’язаних у тому числі зі зміною місцезнаходження Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. 10. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради Товариства. 12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 13. Про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 6 поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Бакакін Олександр Андрійович. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ», тис.грн. Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 143012 143011 Основні засоби - - Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси - - Сумарна дебіторська заборгованість 59 63 Грошові кошти та їх еквіваленти - 1 Нерозподілений прибуток 10 9 Власний капітал 143010 143009 Статутний капітал 143000 143000 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 2 2 Чистий прибуток (збиток) 1 4 Середньорічна кількість акцій (шт.) 572 000 000 572 000 000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3 Телефони для довідок : (044) 272-42-46, (044) 272-42-48. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 20.03.2015 № 54 (2058). Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» О.А. Бакакін 19.03.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бакакін Олександр Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2015
(дата)