Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.03.2014
Дата публікації 21.03.2014 14:36:55
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 83015, Донецька обл., м. Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, буд.102
Керівник* Бакакін Олександр Андрійович - Директор. Тел: 062-343-45-74
E-mail* aleksandr.bakakin@altana-capital.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ»
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» (місцезнаходження: м. Донецьк, просп. Богдана Хмельницького, б. 102, код за ЄДРПОУ 37841754) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2014 року, о 13:00 год.
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Донецьк, просп. Богдана Хмельницького, б. 102, кімната для переговорів.
Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 24 квітня з 12:00 до 12:30 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства а саме: м. Донецьк, просп. Богдана Хмельницького, б. 102, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 143 011 143 006
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 63 12
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 47
Нерозподілений прибуток 9 5
Власний капітал 143 009 143 005
Статутний капітал 143 000 143 000
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 2 1
Чистий прибуток (збиток) 4 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 572 000 000 572 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
3 2
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52(1805) від 18.03.2014 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бакакін Олександр Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2014
(дата)