Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.03.2013
Дата публікації 08.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Асгард холдинг"
Юридична адреса* 83001,м. Донецьк, вул. Постишева 117, А-3
Керівник* Пшеничкін Євген Володимирович - Директор. Тел: 0623434572
E-mail* 37841754@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ»
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» (місцезнаходження: м. Донецьк, просп. Богдана Хмельницького, б. 102, код за ЄДРПОУ 37841754) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2013 року, о 13:00 год.
Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Донецьк, просп. Богдана Хмельницького, б. 102, кімната для переговорів.
Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 29 квітня з 12:00 до 12:30 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства а саме: м. Донецьк, просп. Богдана Хмельницького, б. 102, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 143 006 -
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 12 -
Грошові кошти та їх еквіваленти 47 -
Нерозподілений прибуток 5 -
Власний капітал 143 005 -
Статутний капітал 143 000 -
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1 -
Чистий прибуток (збиток) 4 -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 572 000 000,00 -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - -
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Директор Пшеничкін Євген Володимирович
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Пшеничкін Євген Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.04.2013
(дата)