Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.03.2020 13:27:01
Дата здійснення дії: 23.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"
Код за ЄДРПОУ:  37841754
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ»[1]

 (ідентифікаційний код 37841754, місцезнаходження:

Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

 

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 23.04.2020 року о 14:00 год.; Україна, м. Київ, провулок КИЯНІВСЬКИЙ, будинок 7А, 6 поверх, кімната для переговорів.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок 23.04.2020 року о 13:00 год., закінчення 23.04.2020 року о 13:45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.04.2020 року станом на 24-00 годину.

4. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

«1.1.       Обрати Головою Лічильної комісії ГАЄВУ ІЛОНУ АНАТОЛІЇВНУ.

1.2.         Визначити наступний регламент роботи Зборів:

-              час для виступу доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин,

-              час для обговорення питання порядку денного та голосування – 5 хвилин.

1.3.         Питання порядку денного розглядати в наступному порядку:

1.   Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.   Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.

3.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 р.

4.   Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 р.

5.   Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Товариства у 2019 році.

6.   Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.».

  1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

«2.1.       Обрати Головою Зборів ЗИКОВУ ЛІЛІЮ ВІТАЛІЇВНУ.

2.2.         Обрати Секретарем Зборів ЄРМОЛЕНКО КАТЕРИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ.».

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 р.

Проект рішення по даному питанню:

«3.1.       Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3.2.         Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.».

  1. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 р.

Проект рішення по даному питанню:

«4.1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2019 рік.

4.2. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.».

  1. Розподіл прибутку (покриття збитку) за результатами діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення по даному питанню:

«5.1. Не нараховувати та не сплачувати дивіденди за підсумками 2019 року.

5.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році, у розмірі 4 599,49 грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».

  1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Проект рішення по даному питанню:

«6.1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення будь-яких значних правочинів, у тому числі, але не виключно щодо  купівлі-продажу цінних паперів, відчуження активів, тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів (до 22.04.2021р. включно).

6.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 6.1. цього рішення, не повинна перевищувати  300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень).

6.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноваженою на це довіреністю, виданою Директором Товариства,  протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення (до 22.04.2021р. включно) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 6.1, за умови виконання п. 6.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.».

5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: http://37841754.smida.gov.ua/

Відповідно до реєстру власників акцій ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» станом на 13.03.2020р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 23.04.2020р. річних Загальних зборів акціонерів):

  • Загальна кількість простих іменних акцій складає 572 000 000 шт..
  • Загальна кількість голосуючих акцій складає 572 000 000 шт..

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7А, 6 поверх з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Бакакін Олександр Андрійович.

7. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні Товариства»: від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер Товариства має право до початку річних Загальних зборів звернутися до Товариства із письмовим запитом щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення.

Пропозиції мають відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні Товариства». Зміни до  проекту  порядку  денного   загальних   3бopiв   вносяться   лише   шляхом   включення   нових   питань   та   проектів   рішень із  запропонованих   питань.  Пропозиції  щодо  включення  нових  питань  до  проекту  порядку  денного  повинні мати відповідні проекти  рішень  з  цих  питань.  Пропозиція  до  проекту  порядку  денного  Загальних  зборів подається  в  письмовій  формі з зазначенням  прізвища  (найменування)  акціонера, який її вносить,  кількості,  типу  та/або   класу  належних   йому  акцій,  змісту пропозиції  до  питання  та/або проекту  рішення.  Пропозиції   до   проекту   порядку   денного   Загальних   зборів акціонерів  можуть  надсилатися на  адресу  Товариства.  Пропозиції  акціонерів (акціонера),  які  сукупно  є  власниками  5  або  більше  відсотків  голосуючих  акцій,  підлягають  обов'язковому  включенню до  проекту  порядку денного  Загальних  зборів. 

8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для реєстрації на Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України або документи, що підтверджують повноваження представляти акціонера без довіреності – установчий документ, протокол про призначення тощо).

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.  Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

9. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ», тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

143 016.6

143 020.2

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0.0

0.0

Запаси

0.0

0.0

Сумарна дебіторська заборгованість

15.8

1.8

Гроші та їх еквіваленти

47.1

64.4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

11.1

15.7

Власний капітал

143 011.1

143 015.7

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

143 000.0

143 000.0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0.0

0.0

Поточні зобов'язання і забезпечення

5.5

4.5

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(4.6)

2.5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

572 000 000

572 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.0

0.0

 

Телефони для довідок :             (044) 272-42-46.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор ПРАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»                                                       О.А. Бакакін

 

[1] далі – Товариство