Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1 X X
Усього зобов'язань X 2 X X
Опис: Зобов'язань за кредитами банків та цінними паперами у емітента не має. Фінансова допомога на зворотній основі не надавалась. Інші зобов'язання у розмірі 1 тис. грн., складаються з поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Податкові зобов'язання в сумі 1 тис.грн. - поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом, а саме з податку на прибуток.