Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


1.Організаційна структура Компанія була зареєстрована у 2011р, як ТОВАРИТСВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСГАРД ХОЛДИНГ». Загальними зборами ТОВАРИТСВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСГАРД ХОЛДИНГ» від 28.10.11р (Протокол №2) було прийнято рішення про реорганізацію шляхом перетворення у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ». Установчими зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» від 17.01.12р. (Протокол №1) затвердженно рішення про створення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» внаслідок реорганізації шляхом перетворення з ТОВАРИТСВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСГАРД ХОЛДИНГ», 01.02.2012р проведена реєстрація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» Державним реєстратором в відповідності з законодавством України. Позачерговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» від 16.05.12р (Протокол №1) прийнято рішення змінити найменування з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ», а також змінити місцезнаходження Компанії на адресу: Україна, 83015, місто Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, 102. Державним реєстраторм від 05.06.12г було зареєстровано ці зміни в відповідності з законодавством України . Компанія веде свою діяльність на території України. Зв’язаними сторонами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» є ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІОЛАНТА КАПІТАЛ», від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» ЄДРПОУ 35093832 , (Ліцензія НКЦПФР професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) АД № 075747, видана 03.08.2012 р. Строк дії ліцензії – з 03.08.2012 р. -необмежений.). Основними видами діяльності Компанії є: - Діяльність головних управлінь - Консультування з питань комерційної діяльності й керування - Надання інших допоміжних комерційних послуг Юридична адреса ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ» :Україна, 83015, місто Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, 102. 2.Умови здійснення діяльності в Україні В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов’язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Ця фінансова звітність за МСФЗ відображає оцінку керівництва щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Вплив таких розбіжностей на операції та фінансовий стан може бути суттєвим. Керівництво не може достовірно оцінити вплив подальшого погіршення показників ліквідності фінансових ринків і підвищення нестабільності валютних і фондових ринків на фінансовий стан Компанії. Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки стабільності бізнесу і позиції ліквідності Компанії за обставин, що склалися. 3.Основні положення облікової політики Основа підготовки фінансової звітності. Компанія вперше підготувала комплект фінансової звітності згідно з вимогами МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” (МСФЗ 1) на 31 грудня 2012 р. та за рік, що закінчився на цю дату. Датою переходу на МСФЗ було визначено 01.01.2012 р. Компанія підготувала свій перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ на 31.12.2013 р. та за рік, що закінчиться на цю дату, така фінансова звітність підготовлена згідно з МСФЗ, чинними на зазначену дату. Безперервна діяльність. Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань у ході звичайної діяльності. Керівництво вважає, що заходи, яких воно вживає дозволять Компанії продовжувати безперервну діяльність у близькому майбутньому. У зв’язку з цим керівництво вважає, що принцип безперервності діяльності є належним для підготовки цієї фінансової звітності за МСФЗ. Використання оцінок, припущень і суджень. Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики. Інформація про основні судження при застосуванні облікової політики, які мають найбільший вплив на суми, визнані у фінансовій звітності за МСФЗ, представлена у примітці 4. Функціональна валюта та валюта подання звітності. Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою Компанії та валютою, в якій подається ця фінансова звітність за МСФЗ. Уся фінансова інформація, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Господарських операцій, монетарних активів та зобов’язаннь в іноземних валютах у Компанії за звітний період не було. Основні засоби. Компанія не має основних засобів. Орендовані активи. Оренда, за умовами якої Компанія приймає практично всі ризики і вигоди, пов’язані з володінням активами, класифікується як операційна оренда. При початковому визнанні орендований актив оцінюється за сумою, що дорівнює справедливій вартості, по якій, згідно акта приймання, Компанієй орендований актив був придбаний в оренду. Нематеріальні активи. Компанія не має нематеріальних активів. Запаси. Компанія у звітному періоді не мала запасів. Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість представляє собою фінансову заборгованість, яка створюється Компанією шляхом надання послуг безпосередньо боржникові. Дебіторська заборгованість в основному складається з торгової та іншої дебіторської заборгованості. Вони включаються до складу поточних оборотних активів, за винятком тих, за якими термін погашення більше 12 місяців після звітної дати. Такі класифікуються як необоротні активи. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості створюється при наявності об’єктивних свідчень того, що Компанія не зможе зібрати всі належні суми у попередньо зазначені строки. Кредити Компанія не надає. Аванси видані. Аванси видані відображаються за початковою вартістю. Первісна оцінка фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Компанії включають грошові кошти, поточні фінансові інвестиції. Компанія має ряд інших фінансових інструментів, таких як дебіторська та кредиторська заборгованості, які виникають безпосередньо у своїй діяльності. Фінансові активи та зобов’язання Компанії під час первісного визнання оцінюються за їхньою справедливою вартістю плюс витрати, пов’язані з угодою. Найкращим підтвердженням справедливої вартості під час первісного визнання є ціна угоди. Прибуток або збиток враховується під час первісного визнання лише у тому випадку, коли між справедливою вартістю та ціною угоди виникає різниця, яка може бути підтверджена іншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогічним фінансовим інструментом або ж оцінюючим методом, у якому в якості вхідних змінних використовуються виключно фактичні данні ринків. Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання, поточні фінансові інвестиції, зобов’язання і дебіторська заборгованість Компанії обліковуються за справедливою вартістю. Балансова вартість фінансових активів та зобов’язань з терміном погашення менше одного року передбачається бути їхньою справедливою вартістю. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості створюється при наявності об’єктивних свідчень того, що Компанія не зможе зібрати всі належні суми у попередньо зазначені строки. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю передбачуваних майбутніх грошових потоків. Сума резерву відображається в звіті про сукупний прибуток. Кращим свідченням справедливої вартості поточних фінансових інвестицій є ціни котирування на активному ринку. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Компанія встановлює справедливу вартість, застосовуючи метод оцінювання. Методи оцінювання охоплюють застосування останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, якщо вони доступні; посилання на поточну справедливувартість іншого інструмента, який в основному є подібним; аналіз дисконтованих грошових потоків та моделі опціонного ціноутворення. Якщо є метод оцінювання, який звичайно використовують учасники ринку для визначення ціни інструмента, і доведено, що він надає достовірні попередні оцінки цін, отриманих у фактичних ринкових операціях, то Компанія застосовує цей метод. В обраному методі оцінювання максимально використовуються ринкові показники та інформація та якомога менше спираються на дані, специфічні для суб’єкта господарювання. Він поєднує всі чинники, які учасники ринку розглядали би при встановленні ціни, і він узгоджується з прийнятими економічними методологіями ціноутворення щодо фінансових інструментів. Періодично суб’єкт господарювання обстежує метод оцінювання та перевіряє його на достовірність, застосовуючи ціни будь-яких поточних ринкових операцій з таким самим інструментом (тобто без змінювання та перепакування), які спостерігаються, або на основі інших доступних ринкових даних, які спостерігаються. Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнавати фінансові активи коли (а) активи погашені або права на грошові потоки від активів, минули, або (б) Компанія передала фактично всі ризики і вигоди від володіння активами, або (в) Компанія не передала, ані зберегла фактично всі ризики і вигоди від володіння активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної можливості продати актив в повному обсязі непов’язаній третій стороні без додаткових обмежень на продаж. Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки грошових коштів у касі . Податок на додану вартість («ПДВ»).Компанія не є платником податку на додану вартість. Векселі. Компанія не випускає довгострокових векселів та не приймає векселі від клієнтів (випущені клієнтами або третіми особами) в рахунок погашення дебіторської заборгованості. Торгова та інша кредиторська заборгованість. Заборгованість за основною діяльністю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договірних зобов’язань і оцінюються за справедливою вартістю. Аванси отримані. Аванси отримані враховуються за вартістю фактично отриманих коштів. Резерви майбутніх витрат і платежів. Резерви майбутніх витрат і платежів представляють собою зобов'язання нефінансового характеру з невизначеним терміном або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанія внаслідок певної події в минулому має юридично обґрунтовані або добровільно прийняті на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовірності буде потрібний відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, і величину зобов'язання можна оцінити в грошовому вираженні з достатнім ступенем надійності. Резерви оцінюються за поточною вартістю очікуваних витрат, потрібних для погашення зобов’язання без використання ставки дисконтування до оподаткування. Умовні активи і зобов’язання. Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але розкриваються, коли надходження економічних вигод є ймовірним. Податок на прибуток. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог законодавства, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податки і визнаються у прибутку або збитку за рік, якщо тільки вони не повинні бути відображені в складі іншого сукупного доходу або капіталу у зв'язку з тим, що відносяться до операцій, що відбивається також у складі іншого сукупного доходу або капіталу в тому ж або в якомусь іншому звітному періоді. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або відшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попередні періоди. Оподатковувані прибутки або збитки розраховуються на підставі оцінки, якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій. Податки, відмінні від податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частині перенесеного на майбутні періоди податкового збитку і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю у фінансовій звітності. Відповідно до винятком, існуючим для первісного визнання, відстрочені податки не визнаються стосовно тимчасових різниць, що виникають при первісному визнанні активу або зобов'язання за операціями, не пов'язаним з об'єднаннями бізнесу, якщо такі не роблять впливу ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток. Балансова величина відстроченого податку розраховується за податковими ставками, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду та застосування яких очікується в період сторнування тимчасових різниць або використання перенесених на майбутні періоди податкових збитків. Відстрочені податкові активи можуть бути зараховані проти відстрочених податкових зобов'язань Компанії. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових різниць і перенесених на майбутні періоди податкових збитків визнаються лише в тому випадку, коли існує висока ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких відрахувань. Визнання виручки. Реалізація послуг визнається в тому обліковому періоді, в якому дані послуги були надані, виходячи зі ступеня завершеності конкретної операції, що оцінюється пропорційно частині фактично наданих послуг у загальному обсязі послуг, які повинні бути надані за договором. Величина виручки визначається за справедливою вартістю винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню. Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Виплати працівникам: Програма з визначеними внесками. Компанія здійснює обов'язковий єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду України щодо своїх співробітників. Внесок розраховується як відсоток від поточних нарахованих зарплат та відносяться на витрати по мірі їх виникнення. 4.Ключові бухгалтерські оцінки та судження у застосуванні облікової політики Компанія робить оцінки та судження, які впливають на суми активів та зобов’язань, що будуть визнанні протягом наступного фінансового року. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторів, включаючи очікування майбутніх подій, які вважаються відповідними в обставинах, що склалися. Керівництво також використовує деякі судження, крім тих які вимагають оцінок, в процесі застосування облікової політики. Судження, які істотно впливають на суми, визнані в цій фінансовій звітності, та оцінки, які можуть привести до істотного коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають: Знецінення торгівельної та іншої дебіторської заборгованості. Керівництво оцінює ймовірність погашення торгівельної та іншої дебіторської заборгованості на основі аналізу індивідуальних рахунків. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналіз строків виникнення та прострочення торгівельної та іншої дебіторської заборгованості у порівнянні з наданими покупцю термінами сплати, а також фінансовий стан і історія розрахунків з клієнтом. Якщо фактичне погашення заборгованості менше ніж у порівнянні з очікуваннями керівництва, Компанії необхідно буде визнати додаткові витрати від знецінення. Компанія не має довгострокових зобов’язань. Операції зі зв’язаними сторонами. В ході своєї звичайної діяльності Компанія укладає угоди зі зв’язаними сторонами. Операції оцінюються за справедливою вартістю. Облікова політики Компанії полягає в тому, щоб визнавати прибутки або збитки від операцій зі зв’язаними сторонами у звіті про сукупний прибуток. Таке саме судження використовується при визначені цін на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами. 5.Застосування нових або змінених стандартів і інтерпретацій Правки в МСБО 19 "Виплати працівникам" Зміст змін : при обліку внесків до програми з визначеними виплатами працівників або третіх сторін береться до уваги, пов’язані вони з виконуваною роботою чи ні. Якщо пов’язані, то при зменшені витрат підприємства на винагороду слід ураховувати таку умову, як залежність внесків від вислуги років. Ефективна дата : із звітних періодів, 01.01.2015г, що починаються. Правки в МСФЗ 8 "Операційні сегменти" Зміст змін : розкриття в примітках даних про те, які саме судження винесено керівництвом при групуванні операційних сегментів відповідно до критеріїв параграфа 12 МСФЗ 8 Ефективна дата : із звітних періодів, 01.01.2015г, що починаються. Правки в МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 38 «Нематеріальні активи» Зміст змін :змінено порядок визначення суми накопиченого зносу за такими активами, які підпадають під переоцінку. Ефективна дата : із звітних періодів, 01.01.2015г, що починаються. Правки в МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» Зміст змін : додали нову категорію пов’язаних осіб- підприємство або будь-хто із членів групи, що забезпечує послуги провідного управлінського персоналу для компанії ,що звітує або для її материнської компанії. Ефективна дата : із звітних періодів, 01.01.2015, що починаються. Правки в МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» Зміст змін : розширено сферу застосування «портфельного винятку», тепер до нього можуть потрапити й не фінансові активи та зобов’язання , але лише включені до сфери дії МСБО 39 або МСФЗ 9. Ефективна дата : із звітних періодів, 01.01.2015, що починаються. Правки в МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість» Зміст змін : в ході аналізу ситуації підприємство має застосовувати судження щодо визначення суті угодиі на його підставі вибудовувати модель обліку. Якщо угода, по суті, є купівлею об’єкта нерухомості, то застосовують МСБО 40, а коли сенс угоди полягає в придбанні бізнесу – МСФЗ 3. Ефективна дата : із звітних періодів, 01.01.2015, що починаються На думку Керівництва нові правки і інтерпретації не вплинуть суттєво на фінансову звітність Компанії. 6.Операції із зв’язаними сторонами. Зв’язані сторони визначаються у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 24. Сторони вважаються зв’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Під час визначення зв’язаної сторони увага спрямована на суть цих відносин, а не лише на юридичну форму. Компанія не мала відносин з зв’язаними сторонами протягом року, що закінчився 31 грудня 2014р, та не має дебіторської або кредиторської заборованості, яка виникла від операції зі зв’язаними сторонами станом на 31 грудня 2014 . 7.Торгова та інша дебіторська заборгованість у тисячах гривень 31 грудня 2013 31 грудня 2014 Торгова дебіторська заборгованість 61 57 Резерв сумнівних боргів () Інша дебіторська заборгованість 2 2 Усього торгової та іншої дебіторської заборгованості 63 59 Резерв на покриття збитків від зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості протягом року, що закінчився 31 грудня 2014 р., не створювався. Уся дебіторська заборгованість не прострочена. Справедлива вартість торгової та іншої дебіторської заборгованості, яка буде сплачена в межах одного року, приближена до її балансової вартості . 8.Поточні фінансові інвестиції у тисячах гривень 31 грудня 2013 31 грудня 2014 Поточні фінансові інвестиції в акції облігації інші 142947 142953 Усього 142947 142953 Поточні фінансові інвестиції оцініються за справедливою вартістю. До інших фінансовіх інвестицій віднесені інвестиційні сертифікати ПНВІФЗТ «Іоланта Капітал» на сумму 54609 тис.грн. Ринок для цього фінансового інструмента не є активним, Компанія встановлює справедливу вартість, застосовуючи метод оцінювання - застосування останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, застосовуючи ціни будь-яких поточних ринкових операцій з таким самим інструментом. Також до інших фінансовіх інвестицій віднесені інвестиційні сертифікати ПНВІФЗТ «Лайф Сайенс» на сумму 88 344тис.грн., ринок щодо яких є активним, Компанія встановлює справедливу вартість, застосовуючи біржовий курс організатора торгівлі на дату сладання звітності. 9.Грошові кошти та їх еквіваленти у тисячах гривень 31 грудня 2013 31 грудня 2014 Грошові кошти у касі Грошові кошти на банківських рахунках до запитання UAH 1 Грошові кошти на банківських рахунках до запитання USD - Грошові кошти на банківських рахунках до запитання RUB - Усього грошові кошти та їх еквіваленти 1 0 10.Статутний капітал Станом на 31 грудня 2014 року загальна кількість звичайних акцій складає 572 000 000 шт з номінальною вартістю 0,25 гривень за одну акцію. Усі випущені звичайні акції повністю сплачені. Кожна звичайна акція надає право одного голосу. У тисячах гривень Статутний капітал Емісійний дохід Усього Сальдо на 31 грудня 2014 143000 143000 11.Векселі видані. Векселів виданих Компанія не має. 12. Торгова та інша кредиторська заборгованість у тисячах гривень 31 грудня 2013 31 грудня 2014 Торгова кредиторська заборгованість 1 1 Розрахунки з бюджетом 1 1 Заробітна плата та відповідні нарахування - Зобов’язання та інша кредиторська заборгованість - Усього торгова та інша кредиторська заборгованість 2 2 Строки виникнення торгової та іншої кредиторської заборгованості представлені таким чином: 31 грудня 2014 у тисячах гривень Торгова кредиторська заборгованість Зобов’язання та інша кредиторська заборгованість Аналіз майбутніх грошових потоків: до 3 місяців 2 - від 3 до 6 місяців - - від 6 до 12 місяців - - Усього 2 - 13. Доходи від основної діяльності Аналіз доходів від основної діяльності згідно категорій представлені таким чином: у тисячах гривень 2013 2014 Реалізація готової продукції Реалізація услуг 92 102 Усього 92 102 Аналіз доходів від основної діяльності по регіонам представлені таким чином: у тисячах гривень 2013 2014 Реалізація в Україні 92 102 Реалізація у інших країнах Усього 92 102 14. Адміністративні витрати у тисячах гривень 2013 2014 Інформаційно-консультаційні послуги Заробітна плата та відповідні нарахування 53 70 Витрати з придбання послуг 34 35 Податки і обов’язкові платежі Знос та амортизація Матеріали Транспортування Витрати на зв’язок Інші витрати Усього (87) (105) 15.Інші доходи та витрати До інших доходів віднесені: - дохід від продажу поточних фінансових інвестицій в сумі 88 344 тис.грн До інших витрат віднесені: -собівартість реалізованих фінансових інвестицій в сумі (88 339) тис.грн. 16.Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином: у тисячах гривень 2013 2014 Витрати з поточного податку 1 1 Відстрочений податок Усього витрат/(відшкодування) з податку на прибуток (1) (1) Відмінності між МСФЗ і податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань в цілях складання фінансової звітності і їх базою для розрахунку податку на прибуток. У Компаніі в 2014 році не виникло тимчасових різниць. 17.Умовні і договірні зобов'язання, операційний ризик Податкове законодавство. Українське податкове і митне законодавство допускає різні тлумачення і схильне до частих змін. Інтерпретація керівництвом Компанії цього законодавства стосовно її операцій і діяльності може бути оскаржена відповідними державними органами. Податкові органи можуть дотримуватися жорсткішої позиції і застосовувати складніші підходи при інтерпретації законодавства і оцінці нарахувань. У поєднанні з можливими заходами по підвищенню сум податкових надходжень в цілях поповнення державного бюджету, вказані вище обставини можуть значно збільшити рівень і частоту перевірок податкових інспекцій. Зокрема, існує вірогідність, що операції і діяльність, які у минулому не оскаржувалися, будуть оскаржені. Як наслідок, можуть бути нараховані значні додаткові податки, пені і штрафи. Податкові перевірки можуть охоплювати три календарні роки діяльності, що безпосередньо передували року перевірки. При певних обставинах перевірка може поширюватися на попередні періоди. Судові справи. До Компанії періодично, в ході поточної діяльності, можуть поступати позовні вимоги. Виходячи з власної оцінки, керівництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь істотних збитків. 18.Управління фінансовими ризиками Ринковий ризик. Компанія схильна до дії ринкових ризиків. Ринкові ризики пов’язані з відкритими позиціями по пайовим інструментам, які схильні до ризику загальних і специфічних змін на ринку. Компанія не встановлює лімітів відносно сум прийнятного ризику. Проте застосування цього підходу не може запобігти збиткам понад ці ліміти у разі істотних змін на ринку. 19.Управління капіталом Завданням Компанії в області управління капіталом є забезпечення здатності Компанії продовжувати безперервну діяльність, забезпечуючи акціонерам прийнятний рівень доходності, дотримуючись інтересів інших партнерів і підтримуючи оптимальну структуру капіталу, що дозволяє мінімізувати витрати на капітал. Для підтримки і регулювання структури капіталу Компанія може випускати нові акції або продавати активи з метою зменшення заборгованості. 20.Справедлива вартість фінансових інструментів Справедлива вартість є сумою, на яку можна обміняти фінансовий інструмент в ході поточної операції між зацікавленими сторонами, за винятком випадків вимушеного продажу або ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є котирувана на активному ринку ціна фінансового інструменту. Справедлива вартість фінансових інструментів визначалася Компанією виходячи з наявної ринкової інформації (якщо вона існувала) і належних методів оцінки. Проте для інтерпретації ринкової інформації в цілях визначення справедливої вартості необхідно застосовувати професійні судження. Економіка України продовжує проявляти деякі характерні особливості, властиві ринкам, що розвиваються, а економічні умови продовжують обмежувати об’єми активності на фінансових ринках. Ринкові котирування можуть бути застарілими або відображати вартість продажу за низькими цінами і тому не відображати справедливу вартість фінансових інструментів. При визначенні справедливої вартості фінансових інструментів керівництво використовує усю наявну ринкову інформацію. Фінансові інструменти, які враховуються за справедливою вартістю. Грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції обліковуються за справедливою вартістю. Фінансові активи, які обліковуються за амортизованою вартістю. Фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю Компанія не має.. Зобов’язання, які обліковуються за амортизованою вартістю.Зобов’язань, які обліковуються за амортизованою вартістю Компанія не має.. 21.Події після звітної дати.Не було подій, які потребують розкриття в фінансовій звітності. Директор ___________ Бакакін О.А. Головний бухгалтер ____________ Гаєва І.А.