Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Опис бізнесу


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ» є юридичною особою із новим найменуванням в результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які пов’язані зі зміною найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСГАРД ХОЛДИНГ». ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ» є юридичною особою, створеною внаслідок реорганізації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСГАРД ХОЛДИНГ» шляхом перетворення на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ». ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСГАРД ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний номер 37841754) було створено як підприємницьке товариство у формі товариства з обмеженою відповідальністю на підставі рішення Установчих зборів учасників (Протокол № 1 від 28 липня 2011 року).
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ» не має в своїй структурi iнших юридичних осiб, в т.ч. дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Протягом звітного періоду Товариство не створювало дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів. Органи управління Товариства: - Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада; - Директор; - Ревiзор. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у звiтному роцi не було i не передбачається.
чисельність працівників станом на 31.12.2014 року - 3 особи
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.
Основа підготовки фінансової звітності. Компанія вперше підготувала комплект фінансової звітності згідно з вимогами МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” (МСФЗ 1) на 31 грудня 2012 р. та за рік, що закінчився на цю дату. Датою переходу на МСФЗ було визначено 01.01.2012 р. Компанія підготувала свій перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ на 31.12.2013 р. та за рік, що закінчиться на цю дату, така фінансова звітність підготовлена згідно з МСФЗ, чинними на зазначену дату. Безперервна діяльність. Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань у ході звичайної діяльності. Керівництво вважає, що заходи, яких воно вживає дозволять Компанії продовжувати безперервну діяльність у близькому майбутньому. У зв’язку з цим керівництво вважає, що принцип безперервності діяльності є належним для підготовки цієї фінансової звітності за МСФЗ. Використання оцінок, припущень і суджень. Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики. Інформація про основні судження при застосуванні облікової політики, які мають найбільший вплив на суми, визнані у фінансовій звітності за МСФЗ, представлена у примітці 4. Функціональна валюта та валюта подання звітності. Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою Компанії та валютою, в якій подається ця фінансова звітність за МСФЗ. Уся фінансова інформація, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Господарських операцій, монетарних активів та зобов’язаннь в іноземних валютах у Компанії за звітний період не було. Основні засоби. Компанія не має основних засобів. Орендовані активи. Оренда, за умовами якої Компанія приймає практично всі ризики і вигоди, пов’язані з володінням активами, класифікується як операційна оренда. При початковому визнанні орендований актив оцінюється за сумою, що дорівнює справедливій вартості, по якій, згідно акта приймання, Компанієй орендований актив був придбаний в оренду. Нематеріальні активи. Компанія не має нематеріальних активів. Запаси. Компанія у звітному періоді не мала запасів. Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість представляє собою фінансову заборгованість, яка створюється Компанією шляхом надання послуг безпосередньо боржникові. Дебіторська заборгованість в основному складається з торгової та іншої дебіторської заборгованості. Вони включаються до складу поточних оборотних активів, за винятком тих, за якими термін погашення більше 12 місяців після звітної дати. Такі класифікуються як необоротні активи. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості створюється при наявності об’єктивних свідчень того, що Компанія не зможе зібрати всі належні суми у попередньо зазначені строки. Кредити Компанія не надає. Аванси видані. Аванси видані відображаються за початковою вартістю. Первісна оцінка фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Компанії включають грошові кошти, поточні фінансові інвестиції. Компанія має ряд інших фінансових інструментів, таких як дебіторська та кредиторська заборгованості, які виникають безпосередньо у своїй діяльності. Фінансові активи та зобов’язання Компанії під час первісного визнання оцінюються за їхньою справедливою вартістю плюс витрати, пов’язані з угодою. Найкращим підтвердженням справедливої вартості під час первісного визнання є ціна угоди. Прибуток або збиток враховується під час первісного визнання лише у тому випадку, коли між справедливою вартістю та ціною угоди виникає різниця, яка може бути підтверджена іншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогічним фінансовим інструментом або ж оцінюючим методом, у якому в якості вхідних змінних використовуються виключно фактичні данні ринків. Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання, поточні фінансові інвестиції, зобов’язання і дебіторська заборгованість Компанії обліковуються за справедливою вартістю. Балансова вартість фінансових активів та зобов’язань з терміном погашення менше одного року передбачається бути їхньою справедливою вартістю. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості створюється при наявності об’єктивних свідчень того, що Компанія не зможе зібрати всі належні суми у попередньо зазначені строки. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю передбачуваних майбутніх грошових потоків. Сума резерву відображається в звіті про сукупний прибуток. Кращим свідченням справедливої вартості поточних фінансових інвестицій є ціни котирування на активному ринку. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Компанія встановлює справедливу вартість, застосовуючи метод оцінювання. Методи оцінювання охоплюють застосування останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, якщо вони доступні; посилання на поточну справедливувартість іншого інструмента, який в основному є подібним; аналіз дисконтованих грошових потоків та моделі опціонного ціноутворення. Якщо є метод оцінювання, який звичайно використовують учасники ринку для визначення ціни інструмента, і доведено, що він надає достовірні попередні оцінки цін, отриманих у фактичних ринкових операціях, то Компанія застосовує цей метод. В обраному методі оцінювання максимально використовуються ринкові показники та інформація та якомога менше спираються на дані, специфічні для суб’єкта господарювання. Він поєднує всі чинники, які учасники ринку розглядали би при встановленні ціни, і він узгоджується з прийнятими економічними методологіями ціноутворення щодо фінансових інструментів. Періодично суб’єкт господарювання обстежує метод оцінювання та перевіряє його на достовірність, застосовуючи ціни будь-яких поточних ринкових операцій з таким самим інструментом (тобто без змінювання та перепакування), які спостерігаються, або на основі інших доступних ринкових даних, які спостерігаються. Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнавати фінансові активи коли (а) активи погашені або права на грошові потоки від активів, минули, або (б) Компанія передала фактично всі ризики і вигоди від володіння активами, або (в) Компанія не передала, ані зберегла фактично всі ризики і вигоди від володіння активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної можливості продати актив в повному обсязі непов’язаній третій стороні без додаткових обмежень на продаж. Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки грошових коштів у касі . Податок на додану вартість («ПДВ»).Компанія не є платником податку на додану вартість. Векселі. Компанія не випускає довгострокових векселів та не приймає векселі від клієнтів (випущені клієнтами або третіми особами) в рахунок погашення дебіторської заборгованості. Торгова та інша кредиторська заборгованість. Заборгованість за основною діяльністю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договірних зобов’язань і оцінюються за справедливою вартістю. Аванси отримані. Аванси отримані враховуються за вартістю фактично отриманих коштів. Резерви майбутніх витрат і платежів. Резерви майбутніх витрат і платежів представляють собою зобов'язання нефінансового характеру з невизначеним терміном або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанія внаслідок певної події в минулому має юридично обґрунтовані або добровільно прийняті на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовірності буде потрібний відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, і величину зобов'язання можна оцінити в грошовому вираженні з достатнім ступенем надійності. Резерви оцінюються за поточною вартістю очікуваних витрат, потрібних для погашення зобов’язання без використання ставки дисконтування до оподаткування. Умовні активи і зобов’язання. Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але розкриваються, коли надходження економічних вигод є ймовірним. Податок на прибуток. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог законодавства, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податки і визнаються у прибутку або збитку за рік, якщо тільки вони не повинні бути відображені в складі іншого сукупного доходу або капіталу у зв'язку з тим, що відносяться до операцій, що відбивається також у складі іншого сукупного доходу або капіталу в тому ж або в якомусь іншому звітному періоді. Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або відшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попередні періоди. Оподатковувані прибутки або збитки розраховуються на підставі оцінки, якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій. Податки, відмінні від податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частині перенесеного на майбутні періоди податкового збитку і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю у фінансовій звітності. Відповідно до винятком, існуючим для первісного визнання, відстрочені податки не визнаються стосовно тимчасових різниць, що виникають при первісному визнанні активу або зобов'язання за операціями, не пов'язаним з об'єднаннями бізнесу, якщо такі не роблять впливу ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток. Балансова величина відстроченого податку розраховується за податковими ставками, які діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду та застосування яких очікується в період сторнування тимчасових різниць або використання перенесених на майбутні періоди податкових збитків. Відстрочені податкові активи можуть бути зараховані проти відстрочених податкових зобов'язань Компанії. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових різниць і перенесених на майбутні періоди податкових збитків визнаються лише в тому випадку, коли існує висока ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких відрахувань. Визнання виручки. Реалізація послуг визнається в тому обліковому періоді, в якому дані послуги були надані, виходячи зі ступеня завершеності конкретної операції, що оцінюється пропорційно частині фактично наданих послуг у загальному обсязі послуг, які повинні бути надані за договором. Величина виручки визначається за справедливою вартістю винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню. Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Виплати працівникам: Програма з визначеними внесками. Компанія здійснює обов'язковий єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду України щодо своїх співробітників. Внесок розраховується як відсоток від поточних нарахованих зарплат та відносяться на витрати по мірі їх виникнення. Ключові бухгалтерські оцінки та судження у застосуванні облікової політики Компанія робить оцінки та судження, які впливають на суми активів та зобов’язань, що будуть визнанні протягом наступного фінансового року. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторів, включаючи очікування майбутніх подій, які вважаються відповідними в обставинах, що склалися. Керівництво також використовує деякі судження, крім тих які вимагають оцінок, в процесі застосування облікової політики. Судження, які істотно впливають на суми, визнані в цій фінансовій звітності, та оцінки, які можуть привести до істотного коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають: Знецінення торгівельної та іншої дебіторської заборгованості. Керівництво оцінює ймовірність погашення торгівельної та іншої дебіторської заборгованості на основі аналізу індивідуальних рахунків. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналіз строків виникнення та прострочення торгівельної та іншої дебіторської заборгованості у порівнянні з наданими покупцю термінами сплати, а також фінансовий стан і історія розрахунків з клієнтом. Якщо фактичне погашення заборгованості менше ніж у порівнянні з очікуваннями керівництва, Компанії необхідно буде визнати додаткові витрати від знецінення. Компанія не має довгострокових зобов’язань. Операції зі зв’язаними сторонами. В ході своєї звичайної діяльності Компанія укладає угоди зі зв’язаними сторонами. Операції оцінюються за справедливою вартістю. Облікова політики Компанії полягає в тому, щоб визнавати прибутки або збитки від операцій зі зв’язаними сторонами у звіті про сукупний прибуток. Таке саме судження використовується при визначені цін на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами.
Емітент здійснює інвестиційну діяльність, а також діяльність з надання інформаційно-консультаційних послуг. Діяльність емітента не має сезонного характеру. Загальні тенденції галузі, в якій здійснює свою діяльність Емітент, характеризуються останнім часом високим рівнем розвинутості та мають тенденції до розширення та зростання. Конкуренція на даному сегменті ринку не спостерігається. Основні географічні ринки збуту послуг (консультаційні послуги щодо розробки інвестиційної політики, супроводу інвестиційних проектів): Донецька та Київська області. Предметом діяльності Товариства є: •управління підприємствами; •управління активами (корпоративними правами); •здійснення прямих інвестицій шляхом внесення коштів або майна до статутного капіталу інших юридичних осіб в обмін на корпоративні права, емітовані цими юридичними особами; •здійснення портфельних інвестицій шляхом придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів; •здійснення реінвестицій за рахунок прибутків, отриманих від інвестиційних операцій; •надання консультаційних послуг в галузі інвестицій, включаючи розробку, супровід та оцінку (експертизу) інвестиційних проектів, розробку інвестиційної політики; •виконання робіт зі стратегічного планування та розвитку, включаючи розробку й експертизу бізнес-планів; •надання інформаційних послуг.
В 2011 році Товариством були придбані цінні папери загальною вартістю 142 947 тис. грн. В 2014 році були продані цінні папери загальною вартістю 88 344 тис.грн., та придбані цінні папери загальною вартістю 88 344 тис.грн. у якості портфельних інвестицій.
Правочини з власниками істотної участі , членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афілійованими особами не вчинялись та не укладались.
Емітент в своєму активі не має основних засобів. Власного приміщення Товариство не має, робоче місце арендує. В звiтному перiодi не було правочинiв щодо основних засобiв. Пiдприємство не має власного виробництва, тому iнформацiя про виробничi потужностi не надається.
На об’єм реалізації емітентом послуг впливає фінансово-економічне становище в країні. Вiд сезонних змiн товариство не залежить. Основнi ризики в дiяльностi пiдприємства: висока конкуренцiя з боку постачальникiв аналогiчних послуг, недостатня прибутковiсть iнвестицiй, високi податки, недосконалiсть законодавства, неплатоспроможнiсть клiєнтiв. Вищевказанi ризики не дозволяють здiйснювати розширення дiяльностi та ринкiв збуту, впроваджувати перспективнi плани розвитку.
Фактів виплати штрафів не було.
Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів. На кiнець 2014 року структура капiталу така: власний капiтал 143 010 тис. грн., з яких статутний капітал 143 000 тис. грн., нерозподілений прибуток - 10 тис. грн. Товариство протягом 2014 р. не залучало кредити банків.
На 31.12.2014 р. Товариство не мало не виконаних договорів. Товариство удосконалює принципи управління підприємством, що дозволять мати постійних платоспроможних клієнтів та надавати послуги згідно довгострокових контрактів.
Прогнозується збільшити обсяг реалізації послуг в наступному році. Товариство удосконалює принципи управляння підприємством, що дозволять мати постійних платоспроможних клієнтів та надавати послуги згідно довгострокових контрактів.
Емітент не здійснює досліджень та розробок.
Судові справи, в яких виступає емітент або його посадові особи відсутні.
Товариство ПАТ "АСГАРД ХОЛДИНГ" як емiтент було створено у 2012 роцi. Валюта балансу ПАТ "АСГАРД ХОЛДИНГ" збільшилась з 143011 тис.грн. На початок 2014р. До 143012 тис.грн. На кінець 2014 р. Чистий прибуток за 2014 рік склав 1 тис.грн. Товариство не займає значну позицiю на ринку, але стратегія розвитку Товариства базується на цілях зайняти лідируюче положення на ринку послуг, які надає ПАТ "АСГАРД ХОЛДИНГ".