Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бакакін Олександр Андрійович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВК310276 25.10.2006 Червоногвардійський РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області
4)Рік народження** 1990
5)Освіта** вища економічна, Донецький національний університет, спеціальність «Фінанси і кредит»
6)Стаж роботи (років)** 2
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** відсутні
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.10.2013, до моменту переобрання
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема директор: наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці; заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства; подає на розгляд Наглядової раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства; затверджує штатний розклад Товариства; самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов’язані з поточною діяльністю Товариства; самостійно приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів) за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати схвалення/ дозвіл Загальних зборів або Наглядової ради; видає довіреності; приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов’язань перед клієнтами і третіми особами; приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; визначає умови оплати їх праці; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Винагорода в грошовій формі Директору емітента виплачувалась у вигляді заробітної плати, яка за 2014 рік склала 16781,37 грн. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи в звiтньому перiоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 2 роки. Попередні посади: відсутні. Посадова особа обіймає наступні посади: Економіста з фінансової роботи у ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", м. Київ, провулок Киянівський, 7А (основне); Генерального директора ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП», проспект Богдана Хмельницького, буд. 102, місто Донецьк.; директора ПАТ "СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП", проспект Богдана Хмельницького, буд. 102, місто Донецьк.

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гаєва Ілона Анатоліївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВЕ954239 16.12.2003 Кіровським РВ ДМУУМВС України в Донецькій обл.
4)Рік народження** 1973
5)Освіта** Донецький національний університет, вища економічна
6)Стаж роботи (років)** 16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ "Зроби меблі сам"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.08.2011, до моменту переобрання
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Головний бухгалтер: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу за 2014 рік складає - 17967,26 грн. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 16. Попередні посади: Головний бухгалтер ТОВ "Зроби меблі сам"; Головний бухгалтер ТОВ "ВЕЛЬЮ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ". Посадова особа обіймає посаду: Головний бухгалтер ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", м. Київ, провулок Киянівський, 7А; Головний бухгалтер ПАТ "СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП", місто Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, буд. 102.

1)Посада Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Джерхоян Дарія Юріївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ861844 14.07.1999 Волноваським РВ УМВС України в Донецькій області
4)Рік народження** 1983
5)Освіта** Донецький національний університет, вища економічна
6)Стаж роботи (років)** 8
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник відділу корпоративних відносин ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2012, 3 роки
9)Опис Загальними зборами склад Наглядової ради встановлений у кількості однієї особи, усі повноваження Наглядової ради здійснюються одноособово Головою Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; обрання та припинення повноважень директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій; прийняття рішень про укладення Товариством будь-яких правочинів, у тому числі правочинів щодо отримання кредитів та позик, застави майна Товариства, надання позик та поворотної фінансової допомоги, відчуження, передачі в оренду, лізинг чи передачі в управління будь-яким способом основних фондів (засобів) Товариства, та інших правочинів на суму 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок) і вище; затвердження організаційної структури Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішенням акціонера № 1 від 16.05.2012 р. позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» було обрано Головою Наглядової ради громадянку України Джерхоян Дарію Юріївну та надано їй повноваження виконувати функції Наглядової ради Товариства одноособово. Змін у персональному складі посадової особи в звiтньому перiоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 8. Попередні посади: начальник відділу корпоративних відносин ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

1)Посада Ревізор акціонерного товариства
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Авілова Світлана Володимирівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВС972066 22.03.2001 Артемівським МВ УМВС України у Донецькій обл.
4)Рік народження** 1984
5)Освіта** Донецький Національний університет/вища технічна, Донецький національний технічний університет\вища економічна
6)Стаж роботи (років)** 4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** відсутні
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.01.2012, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 4. Попередні посади: - Посадова особа займає посаду: Спеціаліст відділу торгових операцій ПРАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", місто Київ, провулок Киянівський, 7А.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.