Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Зміст


1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб -
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
5. Інформація про рейтингове агентство -
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента -
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди -
11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента -
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
4) інформація про похідні цінні папери -
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
5) інформація про собівартість реалізованої продукції -
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів -
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
23. Основні відомості про ФОН -
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
27. Правила ФОН -
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) -
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність -
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) -
33. Примітки 1.Емітент не одержував ліцензії на окреми види діяльності. 2.Емітент не брав участі в створенні юридичних осіб. 3.Емітент не запровадив посади корпоративного секретаря. 4.Емiтент не користується послугами рейтингових агентств. 5.Емiтент не має посадових осіб, які володіють акціями емітента. 6.Рішення про виплату дивідендів у звітному періоду не приймалось. 7.Емiтент облiгацiї та інші цінні папери не випускав. 8.Емiтент не розмiщував похiднi цiннi папери. 9.Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 10.Емiтент не розкриває iнформацiю про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформацiю про собівартість реалізованої продукції - не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. 11.Договорів позики, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття емітент не укладав. 12.Iпотечними цiнними паперами емітент не володiє та не здiйснювало їх випуск. 13.Емiтент не отримував гарантiй третiх осiб за випусками боргових цiнних паперiв, тому що не випускав боргові цінні папери. 14.Емiтент не видавав сертифiкатiв цiнних паперiв у звiтному перiодi, є емiтентом цiнних паперів бездокументарної форми iснування. 15.Емітент не володiє та не випускав сертифікатів ФОН. 16.Емітент не складає фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 17.Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй. 18. За рішенням Наглядової ради Емітента № 5 від 13.03.2015 року змінено місцезнаходження емітента на «Україна, 04053, місто Київ, провулок Киянівський, будинок 7». Реєстрація змін до установчих документів буде проведена після прийняття відповідного рішення на Загальних зборах акціонерів 24.04.2015р.