Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Бакакін О.А.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
37841754
4. Місцезнаходження
83015ДонецькаВорошиловськиймісто Донецькпроспект Богдана Хмельницького, будинок 102
5. Міжміський код, телефон та факс
06234345740623434574
6. Електронна поштова адреса
37841754@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"80 (2085)   28.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці http://37841754.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 28.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)